YAM MAKI

TA-KE SUSHI SAINT JOHN

Regular price $11.50

deep fried yam, avocado