YAM MAKI

TA-KE SUSHI SAINT JOHN

Regular price $13.00

deep fried yam, avocado